Privacybeleid
1797
page-template-default,page,page-id-1797,stardust-core-1.1,stardust-theme-ver-3.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

Privacybeleid

Psychologenpraktijk Hemera hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Hemera met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk Hemera persoonsgegevens verwerkt:
– (potentiële) patiënten;
– bezoekers aan de vestiging van de praktijken van Psychologenpraktijk Hemera;
– alle overige personen die met Psychologenpraktijk Hemera contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk Hemera persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens

Psychologenpraktijk Hemera verwerkt persoonsgegevens die:
– een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
– met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
– met toestemming van de betrokkenen in een videofragment zijn vastgelegd.

Doeleinden verwerking

Psychologenpraktijk Hemera verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
– het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor afspraken en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

Rechtsgrond

Psychologenpraktijk Hemera verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
– toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
– uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
– een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
– een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een afspraak.

Verwerkers

Psychologenpraktijk Hemera kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk Hemera persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Hemera sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk Hemera deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Doorgifte buiten de EER

Psychologenpraktijk Hemera geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Hemera ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk Hemera bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk Hemera hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
– medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
– (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

Wijzigingen privacystatement

Psychologenpraktijk Hemera kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologenpraktijk Hemera gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologenpraktijk Hemera te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Hemera door een e-mailbericht te sturen naar: info@praktijkhemera.nl .

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Hemera persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Hemera door een e-mailbericht te sturen naar: info@praktijkhemera.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Disclaimer

Deze website

Wij stellen het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze website. Wij proberen de informatie op deze site zo goed en actueel mogelijk te houden. Omdat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, kan het onverhoopt voorkomen, dat onze informatie minder accuraat en actueel is dan wij nastreven. Daarom willen wij u er op wijzen dat u geen rechten kunt ontlenen aan de inhoud van onze website.

Virussen en veiligheid

De internetsite Psychologenpraktijk Hemera zal door ons regelmatig gecontroleerd worden op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Ook ten aanzien van de inhoud van de links op onze site en uw eventuele gebruik hiervan zijn wij niet verantwoordelijk. Daarnaast is onze ervaring dat veel cliënten/ouders op internet informatie zoeken m.b.t. hun klachten c.q. problemen. Wij willen u, misschien ten overvloede, erop wijzen dat niet alle informatie die u daar vindt betrouwbaar is. De lijst met websites die wij op onze site hebben geplaatst is dat in ieder geval wel.

E-mail

De door ons verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. E-mailverkeer tussen cliënten, die bij ons in zorg zijn, en hun zorgverlener vindt plaats binnen de beveiligde omgeving van ons zorgportaal. De e- mails die u eventueel aan ons stuurt zullen vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld worden.